Home pageBiotechnology conference 2013Companies

Companies

Date: 29.7.2013 

CzechBio- asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o.

CzechBio v současnosti sdružuje 32 komerčních subjektů a 5 zástupců veřejných výzkumných institucí a univerzit.  Naším hlavním cílem je podporovat rozvoj biotechnologií a sloužit jako národní platforma zastupující zájmy tohoto oboru v České republice. 

Cílem sdružení je zrychlení a usnadnění vývoje a posílení komerční aktivity biotechnologických organizací napříč Českou republikou a zintenzivnění komunikace mezi všemi klíčovými hráči v biotechnologiích. Tím je myšlena nejen komunikaci mezi komerčními partnery, ale i podpora spolupráce mezi komerční oblastí a akademickou sférou. Neméně důležitou aktivitou sdružení je řešení společných projektů a možné čerpání z dotačních programů na podporu konkurenceschopnosti jednotlivých členů a jejich společných výzkumných projektů.


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost rozvíjená na Jihočeské univerzitě (JU) zahrnuje všechny typy studijních programů v oborech ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských. Na Jihočeské univerzitě studuje v akademickém roce 2012/2013 celkem 13 458 studentů a studentek  (údaj k 31. 10. 2012).


Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Přírodovědecká fakulta byla založena v roce 1920 jako pátá fakulta Univerzity Karlovy v Praze. V současné době má 29 oddělení, 3 muzea a jednu velkou botanickou zahradu, kde jsou umístěny, studijní oddělení a některá zařízení pro studenty.

V současné době je fakulta akademicky a organizačně rozdělena do čtyř částí: biologické, geografické, geologické a chemické. Kromě těchto sekcí má fakulta několik specialistů výuky a výzkumných center, včetně interdisciplinárních institucí, jako je Ústav pro životní prostředí. Všechny součásti fakulty jsou aktivní ve výuce i výzkumu.


CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností.


Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC) vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob. TC je významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. Je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích. Hlavními partnery TC je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), dále je to řada nadnárodních institucí - Evropská komise, Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO) a Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC).


Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.


Heliovis AG

Rakouská výzkumná společnost HELIOVIS AG vyvíjí inovativní solární koncentrátor pro velké solární elektrárny, který se skládá především z plastových fólií, a který umožňuje snížení ceny až o 50% na solární pole ve srovnání s dnešními solárními elektrárnami. Technologická společnost HELIOVIS AG získala několik ocenění za své inovace a spolupracuje s národními i mezinárodní partnery z výzkumné a průmyslové sféry.


Biologické centrum Akademie věd ČR

Biologické centrum AV ČR bylo vytvořeno dne 15. 12. 2005. sloučením pěti českobudějovických vědeckých ústavů AV ČR. Ústavy vytvářející Biologické centrum (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin, Ústav půdní biologie) mají dobrou mezinárodní reputaci, jsou v povědomí odborné veřejnosti celého světa.


Contipro

Holding CONTIPRO se více než dvacet let zabývá výzkumem, vývojem a biotechnologickou výrobou aktivních látek pro kosmetický a farmaceutický průmysl. Díky vynikající kvalitě produkce a rozsáhlému výzkumnému zázemí patří mezi přední světové výrobce kyseliny hyaluronové a z ní odvozených aplikací.

Nejstarší z firem holdingu, firma Contipro Pharma, se zaměřuje na výrobu aktivních látek pro farmaceutický průmysl a finálních farmaceutických produktů z kyseliny hyaluronové.

V roce 1997 byla založena společnost Contipro Biotech, která produkuje aktivní látky pro přípravky s efekty proti stárnutí pokožky. Mimo výroby surovin pro kosmetiku se intenzivně věnuje výzkumu. V roce 2013 spatřilo světlo světa zařízení na výrobu nanovláken 4SPIN, které bylo vyvinuto právě v jejích laboratořích.


Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology

Institut poskytuje výzkumná řešení v oblasti medicíny, farmacie, chemie, životního prostředí a energetiky. Kompetence ústavu jsou především v oborech mezipovrchové inženýrství a vědy o materiálech, molekulární biotechnologie, technologie fyzikálních procesů, ekologické a biotechnologické inženýrství, stejně jako tkáňové inženýrství. Ústav nabízí řešení od analýzy trhu přes výzkum a vývoje až po hotový výrobek.


Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (JAIP).

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (JAIP) se zaměřuje především na vytváření podmínek pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního podnikání v jihočeském regionu, agentura zejména podporuje uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, transfer know-how a technologií a ochranu duševního vlastnictví. Mezi hlavní aktivity organizace patří provoz Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích, networking s analogickými institucemi a vědeckotechnickými parky v rámci ČR i dalších regionů EU či provozování portálu www.gate2biotech.cz, který se zaměřuje na informování o českých biotechnologiích.


Česká inovace

Česká inovace je projektem úspěšných manažerů a mezinárodně etablovaných firem. Jejich zázemí a know-how vytvářejí jedinečný soubor zkušeností, kterými podporují realizaci zajímavých nápadů kohokoli v České republice. Česká inovace rozvíjí svými projekty dobrou inovátorskou tradici a podporuje konkurenceschopnost České republiky.

Česká inovace svými projekty přesvědčuje o tom, že inovace nejsou jen výsadou velkých firem s výzkumným a vývojovým zázemím, nýbrž neomezenou příležitostí uplatnit tvořivost a zajímavé nápady. Příležitostí i pro malé firmy, projekty, jednotlivce, příležitostí pro každého. Každý den.


Středoevropský technologický institut (CEITEC)

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC byl schválen Evropskou komisí 6. června 2011. Vznikl ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí za podpory Jihomoravského kraje a města Brna. Jeho nositeli jsou: Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařstvíÚstav fyziky materiálů Akademie věd ČR.


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.Continue

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist