Home pageUniversity databaseFaculty of SciencesInstitute of Chemistry and Biochemistry

Regionální výzkumná infrastruktura Horní Rakousko jižní Čechy

 

Trvání: 1.9.2009 - 31.12.2011

Výchozí situace projektu

Univerzita Johannese Keplera v Linci (JKU) a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), významné akademické instituce regionu Horní Rakousko - jižní Čechy, spolupracují v rámci mezioborových výzkumných aktivit v oblasti biochemie, biotechnologiích, polymerové chemii a technologii umělých hmot. V Horním Rakousku se nacházejí významná pracoviště chemického průmyslu, v jižních Čechách pak pracoviště v oblasti biotechnologií a ochrany životního prostředí. Rozvoj spolupráce je omezen absencí základní výzkumné infrastruktury potřebné pro rozvoj projektů výzkumu a vývoje. Pořizovací náklady na nutné přístrojové vybavení však překračují finanční možnosti samotných univerzit. Výzkumná infrastruktura je také nepostradatelnou podmínkou pro účast v mezinárodních výzkumných sítích a k získání vynikajících vědců do regionu. Z důvodu výhodné geografické polohy je společné pořízení a využití moderní přístrojové infrastruktury z ekonomického, technického a vědeckého pohledu velice efektivní. Vznik společného vědeckého centra umožní s nižšími náklady dostupnými pro každého z partnerů docílit konkurenceschopného výzkumu v regionu na světové mezinárodní úrovni.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit centrum výzkumu, přičemž investice, management a provoz budou realizovány společně oběma partnery projektu. Projekt zajistí počáteční investice na pořízení náročných přístrojů pro odvětví strukturního výzkumu. Tyto investice výrazně posílí a zhodnotí výzkumná zařízení daného regionu při maximální součinnosti a trvalém využití.

Popis projektu

Během hlavní fáze projektu bude v rámci společného výzkumného centra zřízena NMR-laboratoř, která bude vybavena novým NMR-spektometrem a dvěma novými NMR-řídícími konsolemi. Současně budou využity i existující NMR-magnety JKU. Nově vzniklé centrum bude tak technicky na nejvyšší možné světové úrovni schopné provádět měření jak na tekutých a pevných, tak i na plastických vzorcích.

Cílové skupiny:

Základními uživateli jsou vědecké skupiny pracující na obou univerzitách. Na JKU jsou to ústavy pro všeobecnou a anorganickou chemii, analytickou chemii, biofyziku, chemii polymerů, chemické technologie, organické látky, organickou chemii, fyzikální chemii, vědy o polymerech.

Na JU jsou to Přírodovědecká fakulta JU (PřF JU) a její Ústav chemie a biochemie a Ústav fyziky a biofyziky, samostatný Ústav fyzikální biologie JU (UFB JU), a dále spolupracující ústavy Akademie věd ČR buď v rámci Školy doktorských studií PřF JU, jako je Biologické centrum AV ČR, nebo další spolupracující regionální akademické ústavy, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR a Mikrobiologický ústav AV ČR.

Dalšími cílovými skupinami jsou regionální vědecká a technická pracoviště ve výzkumu a vývoji, kterým budou tato zařízení rovněž k dispozici.

Výstupy projektu

Očekávaným výsledkem je zřízení a vybavení prvního mezinárodního výzkumného centra v regionu a (podle dosavadních informací) i prvního společného výzkumného centra mezi Rakouskem a Českou republikou. Jako nepřímé výsledky jsou očekávány propagace společného výzkumného projektu a účast v mezinárodních vědeckých sítích a velkých výzkumných projektech.

Odkaz: http://uch.prf.jcu.cz/Projekty/reri/

Datum aktualizace: 26.9.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist